Eye/Ear Drops


Back
Sr NoName Of DrugStrength
1 Atropine Sulphate Eye Drops 0.5% & 1 % W/V 
2 Betamethasone Eye Drops 0.1% W/V 
3 Bromfenacophtalmic Solution 0.09% W/V 
4 Chloramphenicol Eye Drops 0.5 % & 1% W/V 
5 Chloramphenicol Ear Drops 5 % W/V 
6 Ciprofloxacin Eye / Ear Drops 0.3 % W/V 
7 Gentamicin Eye / Ear Drops 0.3 % W/V 
8 Gentamicin & Dexamethasone Eye / Ear Drops Gentamicin 0.3 % W/V + Dexamethasone Sodium Phosphate 0.1 % W/V
9 Dexamethasone & Chloramphenicol Eye / Ear Drops  Dexamethasone Sodium Phosphate 0.05 % W/V + Chloramphenicol 0.1 % W/V
10 Dexamethasone & Neomycin Eye / Ear Drops Dexamethasone Sodium Phosphate 0.1 % W/V + Neomycin Sulphate 0.5 % W/V
11 Diclofenac Sodium Eye Drops  0.1 % W/V 
12 Dexamethasone Sodium Phosphate Eye Drops  0.01 % W/V 
13 Fluorescein Sodium Eye Drops  1% & 2%W/V 
14 Gatifloxacin Eye Drops 0.3%W/V 
15 Betamethasone & Neomycin Eye / Ear Drops Betamethasone 0.1 % W/V + Neomycin Sulphate 0.5 % W/V
16 Norfloxacin Eye / Ear Drops 0.3 % W/V 
17 Ofloxacin Eye / Ear Drops 0.3 % W/V 
18 Ofloxacin & Dexamethasone Eye / Ear Drops Ofloxacin 0.3 % W/V + Dexamethasone Sodium Phosphate 0.1 % W/V
19 Polyvinyl Alcohol + Chlorbutol + Povidone Eye Drops Polyvinyl Alcohol 14 Mg + Chlorbutol 5 Mg + Povidone 6 Mg / Ml 
20 Boric Acid + Sodium Chloride + Naphazoline Hydrochloride + Zinc Sulphate + Chlorpheniramine Maleate Eye Drops  Boric Acid 1.25 % W/V + Sodium Chloride 0.05 % W/V + Naphazoline Hydrochloride 0.056 % W/V + Zinc Sulphate 0.12 % W/V + Chlorpheniramine Maleate 0.01 % W/V 
21 Tobramycin Eye Drops 0.3 % W/V 
22 Tobramycin & Dexamethasone Eye Drops Tobramycin 0.3 % W/V + Dexamethasone Sodium Phosphate 0.1 % W/V
23 Gatifloxacin & Dexamethasone Eye Drops Gatifloxacin 0.3%W/V + Dexamethasone Phosphate 0.1%W/V
24 Moxifloxacin & Dexamethasone Eye Drops  Moxifloxacin 5Mg + Dexamethasone Phosphate 1Mg
25 Moxifloxacin Hydrochloride Eye Drops 5Mg/Ml
26 Moxifloxacin & Ketorolac Tromethamine Eye Drops Moxifloxacin 5Mg + Ketorolac Tromethamine 5Mg
27 Olopatadine Hydrochloride Eye Drops 1Mg/Ml & 2Mg/Ml 
28 Carboxy Methyl Cellulose Sodium & Glycerin Eye Drops  Glycerin 1%W/V + Carboxy Methyl Cellulose Sodium 0.3% W/V
29 Carboxy Methyl Cellulose Sodium & Eye Drops  Glycerin 0.5%W/V + Carboxy Methyl Cellulose Sodium 0.5% W/V
30 Cyclosporine Eye Drops  0.05%W/V
31 Latanoprost Eye Drops  50Mcg 
32 Polyethylene Glycol 400 & Propelene Glycol Eye Drops Polyethylene Glycol 0.4% + Propelene Glycol 0.3%
33 Latanoprost& Timolol Eye Drops Latanoprost 50Mcg + Timolol 5Mg
34 Ketorolac Tromethamine & Ofloxacin Eye Drops  Ketorolac Tromethamine 5Mg/Ml + Ofloxacin 3Mg/Ml
35 Paradichlorobenzene, Bezocaine, Chlorbutol & Turpentine Oil Ear Drops Paradichlorobenzene 2% W/V, Bezocaine 2.7% W/V, Chlorbutol 5%W/V & Turpentine Oil 15V/V